مجموعه بیوفی

ارائه دهنده خدمات هوشمند در صنعت زیبایی

سامانه CRM


این سامانه ویژه سالن ها بوده و امکانات بسیار مفیدی برای مدیریت روابط مشتریان در اختیار شما قرار میدهد.

در حال پیاده سازی